27 Mayıs 2013 Pazartesi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace kelime_arama
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string kelime = textBox1.Text;
            string harf = textBox2.Text;
          
            int tara=kelime.IndexOf(harf);
            int sıra;
          
            if (tara != -1)
            {
                sıra = kelime.IndexOf(harf.ToString());
                MessageBox.Show(sıra+1 + ". sırada bulundu");
            }
            else
                MessageBox.Show("Girdiğin kelime yok");


           

        }
    }
}
SİSTEM ANALİZİ RAPOR HAZIRLAMASI


1-)ANALİZ
2-)TASARIM
3-)GELİŞTİRME
4-)UYGULAMA
5-)DEĞERLENDİRMEEVET ŞİMDİ DE BU AŞAMALARIN İÇERİĞİNİ İNCELEYELİM
1-)ANALİZ AŞAMASI 
Bu aşamada eğitimle ilgili olabileceği düşünülen sorunların, bu sorunlardan etkilenen hedef kitlenin ve sorunların ortaya çıkardığı koşulların çözümlemesi yapılır. Genel olarak hedef‐davranışlar, öğrencinin
özellikleri, çevre şartları ve var olan fırsatlar belirlendikten sonra değerlendirme çalışmaları yapılır.
KISACASI:

programın tanımı
programın hedeflediği kitle
programın vizyonu
amacı
kullanıcı gereksinimleri

2-)TASARIM
Eğitim‐öğretim ortamında hedef ve davranışları gerçekleştirecek olan faaliyetler planlanır ve organize
edilir. Eğitsel iletişim açısından yönlendirici bir işleve sahip olan öğretim amaçları yazılır, öngörülen
sonuçlar doğrultusunda ölçme araçları geliştirilir, içerik düzenlemesi yapılır ve öğretme‐öğrenme
süreçlerinde kullanılacak stratejilere karar verilir.

 algoritma
akış şeması tasarımı bu aşamada çizilir.

3-)GELİŞTİRME
Analiz ve Tasarım aşamalarının çıktılarını kullanarak ders planı ve ders materyali oluşturulması.
Tasarımlanmakta olan eğitim programının bir parçası olarak uygulama planları, eğitimci kılavuzları,
öğrenci kitapları ve görsel‐işitsel ortamlar üretilmektedir.

veri tabanı tasarımı ve form tasarımı
4-)UYGULAMA

Öğretim tasarımının uygulama aşaması, eğitimin gerçekleştirilmesi anlamına gelmez; tersine,
uygulama için önceden tasarımlanması gereken boyutları belirtir. Uygulamayla ilgi olarak özellikle
zaman çizelgelerinin hazırlanması, eğitimin yapılacağı çevrenin düzenlenmesi, maliyete ilişkin
hesaplamaların yapılması ve eğiticilerin eğitimi gibi işlemler tamamlanır.

ne hatalar olduğu
5-)DEĞERLENDİRME

Öğretim tasarımı sürecinin son aşaması değerlendirmedir. Burada, başlangıçta saptanan eğitim
gereksinimlerini gidermek üzere geliştirilmiş olan öğrenme sisteminin kendi özgül işlevini ne oranda
yerine getirebileceği belirlenmeye çalışılmaktadır.
 Ara Değerlendirme  
 Sistemdeki olası hata ve eksiklerin araştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması
işlemleridir. Bu amaca dönük olarak, akran incelemesi, bire‐bir değerlendirme ve alan testi gibi
işlemler yapılmaktadır.

Son Değerlendirme
Geliştirilen öğrenme sistemini müşteri gözüyle inceleyip kullanma yada
yaygınlaştırma konusunda karar vermeyi amaçlamaktadır. Burada yanıt aranan soru şudur: Eğitim
sorunlarının çözümü için geliştirilen programın uygulaması yaygınlaştırılırsa, bunun kısa ve uzun
dönemdeki sonuçları neler olabilir?


 Değerlendirme aşamasında yapılan çalışmalar yalnızca ürün üzerinde yürütülen tartışmayla sınırlı
değildir. Geliştirilen ürünün kullanılması yada öngörülen eğitimin yapılması durumunda ne tür bir
etkinin ortaya çıkacağı da ele alınmalıdır.

30 Nisan 2013 Salı

Hani vardır ya bazı anlar

Seni bir sen bir Rabbin anlar
Gözyaşın hep içine damlar
Yüreğini bir hüzündür kaplar
O anlar değerlidir ,seni saklar
Bilmez kimse anlamını, acı sarar
Yollar yalnızlığa ,gözler boşa bakar
O'n dan başkası sana zarar ,cana zarar

Hani vardır ya bazı anlar

Pişmanlıklarını umutlar sarar
Ellerin semada ,yaran kanar
Bunca günahı bir O bağışlar
Gönül diyarına bir ''ah'' daha sızar
Günahkar ruhun hayaller kurar
Bekler yinede merhamet umar
Ben bana eksiğim ,ben bana naçar

Hani vardır ya bazı anlar

Bahçende çiçekler açar
Etrafın gül kokar
Hasretin sana aşk katar
Can canânını arayıp ,sorar
Tüm kapılar yalnız O'na çıkar

Hani vardır ya bazı anlar

Yüreğin bir sığınak arar
Dolar gözlerin ,için yanar

Unutma !
Sabır hayatı anlamlı kılar

27 Nisan 2013 Cumartesi

C# ' TA ONLUK SAYI SİSTEMİNİ İKİLİK SİSTEME ÇEVİRMEC# ' TA ONLUK SAYI SİSTEMİNİ İKİLİK SİSTEME ÇEVİRME
 FORMUMUZUN GÖRÜNÜMÜ ŞU ŞEKİLDEDİR


namespace WindowsFormsApplication4
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
        string dönen;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {  
            int sayi =Convert.ToInt16 ( textBox1.Text);
                       while (sayi != 1)
         
            {
                dönen = dönen + (sayi % 2);
                sayi = sayi / 2;
                MessageBox.Show(dönen);
               
            }
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
ÇIKTISI :


ÖRNEĞİN 12 GİRDİĞİMZDE MESAJ KUTUSUNDA BİZE ADIM ADIM RAKAMLARI YAZACAKTIR.
VEE SONUÇ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR :)


24 Nisan 2013 Çarşamba


KLAVYEDEN GİRİLEN BİR METNİN MESAJ OLARAK  5 DEFA YAZDIRILMASI

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string a= textBox1.Text;

     
           for (int i = 1; i <= 5; i++)
            {
         MessageBox.Show(i+"."+""+a);
        }
}
22 Nisan 2013 Pazartesi

Klavyeden girilen sayının asal olup olmadığını bulan kodpublic Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

lblSonuc.Text = "";

}

private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e){

int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);

for (int i = 2; i < sayi; i++){

if (sayi % i == 0){

lblSonuc.Text = sayi.ToString() + " Sayisi ASAL DEĞİLDİR";

break;

}else{

lblSonuc.Text = sayi.ToString() + " Sayisi ASALDIR";

}

  }

     }

21 Nisan 2013 Pazar

PHP DİLİNDE FONKSİYONLARIN KULLANIMI

STRLEN(karakter_dizisi)=Toplam karakter sayısını döndürür.
 ÖRNEK KULLANIMI :

$cumle="Bu sınavdaki soruların tümünün çok kolay olduğuna inanıyorum";

$uzunluk=strlen($cumle);
echo "<br>".$uzunluk;
STRTOUPPER(karakter_dizisi)=Karakter dizisinin bütün harflerini büyük harf olacak şeklinde döndürür.
ÖRNEK KULLANIMI:
$cumle="Bu sınavdaki soruların tümünün çok kolay olduğuna inanıyorum";

$buyuk=strtoupper($cumle);
echo "<br>".$buyuk;
STRTOLOWER(karakter_dizisi)=Karakter dizisinin bütün harflerini küçük harf olacak şeklinde döndürür.
ÖRNEK KULLANIMI:
$cumle="Bu sınavdaki soruların tümünün çok kolay olduğuna inanıyorum";
$kucuk=strtolower($cumle);
echo "<br>".$kucuk;
UCFİRST(karakter_dizisi)=İlk karakteri büyük harf olarak döndürür.
ÖRNEK KULLANIMI:
$cumle="Bu sınavdaki soruların tümünün çok kolay olduğuna inanıyorum";
$ilk=ucfirst($cumle);//ilk harfi büyük
echo "<br>".$ilk;
TRİM(karakter_dizisi)=Karakter dizisinin sol ya da sağ tarafındaki boşlukları siler.
ÖRNEK KULLANIMI:
$cumle="Bu sınavdaki soruların tümünün çok kolay olduğuna inanıyorum";
$bosluksil=trim($cumle," ");//bi karakter verirsniz boşlukları sildirirsiniz
echo "<br>".$bosluksil;

NOT:Arkadaşlar bu karakter dizisi örneklerinin hepsini <?php    ,?> bu php tagları içerisine yazınız.